CLOSE

Aktuality

Všeobecné obchodné podmienky

máj, 12Nezaradené

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664, DIČ: 2023871498, IČ DPH:  SK2023871498, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32639/T, na strane druhej, ktorá prevádzkuje internetový portál www.morning-net.sk (ďalej len portál).

 1. DEFINÍCIE POJMOV:

1.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664 je prevádzkovateľom elektronického počítačového systému Morning Net na evidenciu kultúrnych a iných spoločenských podujatí na Slovensku a v iných krajinách Európy a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.morning-net.sk.

Za týmto účelom využíva najmä elektronický systém na správu, rezerváciu, distribúciu, sprostredkovanie a predaj vstupeniek na verejné predstavenia (ďalej len „Systém“). Na základe dohody pri predaji vstupeniek  s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva, t.j. zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného vstupenkového systému Morning Net. Systém Morning Net umožňuje záujemcom o podujatia získavanie informácií o rôznych typoch podujatí, o cenách a disponibilných miestach a následnú realizácia predaja vstupeniek záujemcom na vybrané podujatia. Prostredníctvom systému Morning Net sa realizuje predaj vstupeniek na distribučnej predajnej sieti Morning Net.

1.2. Podujatie je divadelné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému Morning Net a ktoré organizuje, usporadúva alebo ktorého organizáciu sprostredkúva Usporiadateľ. Aktuálna ponuka Podujatí je uverejnená na internetovej stránke www.morning-net.sk.

1.3. Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a distribúciu vstupeniek na svoje predstavenia využíva Systém Morning Net a jeho distribučnú sieť.

1.4. Distribučnú predajnú sieť Morning Net predstavuje webová stránka Morning Net,                  resp. partnerské webové stránky. Sídlo ani kancelária spoločnosti Foridea, s. r. o. nie je Predajným miestom.

1.5. Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému Morning Net cez internetovú stránku www.morning-net.sk, internetovú stránku Usporiadateľov alebo cez partnerské webové stránky.

1.6. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na vybraté podujatie umožňujúce jej majiteľovi vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.morning-net.sk.

1.7. Cena

1.7.1 Koncová cena vstupenky je cena vstupenky uvedená v Systéme znížená o prípadné dodatočné zľavy poskytované Usporiadateľom, za ktorú sa vstupenka predáva Odberateľom.

 1. Vstupenka

2.1 Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:
a) názov podujatia alebo meno interpreta;
b) cena vstupného;
c) miesto, dátum a čas konania podujatia;
d) aktivačný kód na uplatnenie vstupenky.

Za údaje uvedené na lícnej strane vstupeniek (najmä názov a dátum podujatia, ceny, informácie o dani, obrázky, logá, prípadne iné informácie) zodpovedá výlučne Usporiadateľ, ako aj za všetky škody spôsobené uvedením nesprávnych, prípadne neuvedením týchto informácií.

 • Rezervácia vstupenky a následná kúpa sa realizuje prostredníctvom portálu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.
 1. ZMLUVNÝ VZŤAH S USPORIADATEĽOM

3.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  na základe dohody pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v mene Usporiadateľa a na jeho účet. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.morning-net.sk, prípadne webovej stránky Usporiadateľa, sa Majiteľ vstupenky stáva účastníkom právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

3.2. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  neručí za zmenu Podujatia, ani neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky sa riadi platnými obchodnými podmienkami daného Podujatia a pokynmi Usporiadateľa.

3.3. Informácie o zrušení alebo zmene Podujatia a možnosti refundácie vstupného sú verejnosti oznámené prostredníctvom webovej stránky www.morning-net.sk, pokiaľ ich Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664 od Usporiadateľa obdržal.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti, resp. preukaz, ktorý ho oprávňuje na zľavu. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky po obdržaní emailovej správy (poukazu) a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s predpismi Usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4.7. V prípade, že ste si na internetovej stránke www.morning-net.sk, zakúpili Vstupenku,              t.j. zároveň ste ju cez internet aj zaplatili, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.8. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Spoločnosť Foridea, s. r. o.,                            so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Majiteľ vstupenky nie je oprávnený žiadať vrátenie vstupného za ním nevyužitú Vstupenku.

 1. ODVOLANIE, PRESUNUTIE PODUJATIA

5.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  nezodpovedá za služby ponúkané na Podujatiach. Pre jednotlivé Podujatia platia Všeobecné pokyny Usporiadateľa daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich, vyššou mocou a pod. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.morning-net.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb Usporiadateľ určí spôsob a čas na vrátenie vstupného ako aj jeho výšku a oznámi to bezodkladne Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.morning-net.sk.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce Konečnú cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany,       IČO: 47 430 664 priamo nezodpovedá za vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia ani v žiadnom inom odôvodnenom prípade. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.morning-net.sk.

5.5. Usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, krádež, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť návštevníkovi náhradnú vstupenku.

 1. PLATBA ZA VSTUPENKY A SPÔSOB DODANIA VSTUPENIEK

6.1. Konečnú, resp. Výslednú cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť prostredníctvom DPD kuriérskej služby, alebo poštovou dobierkou. Vstupenky Vám budú zaslané v lehote do 3 pracovných dní od realizácie objednávky, na adresu uvedenú vo vašom nákupe na internetovej stránke www.morning-net.sk.

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky objednané Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany,                  IČO: 47 430 664 reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu vstupenky@foridea.sk, alebo písomne formou poštovej zásielky na adresu spoločnosti Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany.

7.2. V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo pošty, spoločnosť Foridea, s. r. o.              v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie, zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku).

7.3. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného, prípadne jeho časti, na titulnej internetovej stránke www.morning-net.sk. V prípade, ak na základe oznamu bude vstupné, prípadne jeho časť, refundovaná prostredníctvom spoločnosti Foridea, s. r. o., Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu vstupenky@foridea.sk, alebo poštovej zásielky na adresu Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného emailom na emailovú adresu uvedenú v oznámení alebo poštovou zásielkou na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

7.4. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie. Zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie za vykonané služby spoločnosťou Foridea, s. r. o. spojené s dodaním vstupenky (poštovné, servisný poplatok v prípade nákupu vstupeniek cez internet). Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

 • V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. návštevník ani držiteľ vstupenky nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy poskytnutím služby poskytovanej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a akýchkoľvek ich zmien a dodatkov k nim.

 

 • Návštevník zakúpením vstupenky na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie potvrdzuje, že spoločnosť Foridea, s. r. o. včas a riadne splnila svoje informačné povinnosti podľa z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

7.7. Príslušný orgán vykonávajúci trhový dohľad je:

Slovenská obchodná inšpekcia

       Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia priamo alebo prostredníctvom poverených osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), adresa na doručenie, štát, telefónne číslo, mailová adresa, príp. titul, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek                  na konkrétne Podujatia a zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

8.2. Spoločnosť Foridea, s.r.o. na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek v rozsahu: mailová adresa na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu), a to na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel prejaví zaškrtnutím príslušného políčka, či už pri registrácii, kúpe vstupenky na stránke www.morning-net.sk, prípadne písomnou formou a podobne. Spoločnosť Foridea, s.r.o. je oprávnená poskytnuté údaje spracovávať a uchovávať na dohovorený účel po dobu 10 rokov od poskytnutia súhlasu.

8.3. Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je dobrovoľné a bezodplatné. Práva Majiteľa vstupenky podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

8.4. Majiteľ vstupenky momentom zakúpenia vstupenky berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje budú spracované s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov, a to na stanovený účel a v dohodnutom a nevyhnutnom rozsahu. Spracovaním osobných údajov sa rozumie pre potreby tohto súhlasu výkon akýchkoľvek (na dosiahnutie účelu nevyhnutných) operácií, alebo súboru operácií s poskytnutými osobnými údajmi v zmysle § 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.5 Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Majiteľa vstupenky nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Majiteľ vstupenky súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný, že jeho osobné údaje môžu byť v celom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených správcom ako sprostredkovateľmi, a to:

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

– Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, vl. č. 26367/B, oddiel: Sro.

8.6. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že má zaručené všetky práva podľa § 19, § 20, § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak spoločnosť Foridea, s.r.o. ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ uskutočňujú spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, najmä, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, neúplné, neaktuálne, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu.

8.7. Spoločnosť Foridea, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade so zákonom                č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

8.8. Spoločnosť Foridea, s.r.o. sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

8.9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať ako celok písomne zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na adresu spoločnosti Foridea, s. r. o., pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8.11.  Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami predajnej siete Morning Net.

 

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH  ZDELENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu či telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu či telefónne číslo kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

 

 • Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.morning-net.sk.

 

 

Tieto VOP sú platné od 14. 5. 2019

 

 

 

 

Post Image

OUR LAST NIGHT, Landless + Special Guests

apríl, 30Koncerty

Our Last Night
EUROPE/RUSSIA TOUR 2019

Americká post-hardcorová skupina Our Last Night vyráža na európske turné a
pri tejto príležitosti sa po prvý krát predstaví aj na Slovensku v Majestic
Music Clube a to už 03.07.2019. Continue reading

Post Image

TOPFEST sa vracia na Zelenú vodu

apríl, 1TOPFESTNo comment

Festival TOPFEST oslávi tento rok 15-te narodeniny návratom na svoju pôvodnú domovskú scénu! Do areálu na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Výročie sa bude niesť v duchu rôznych hudobných štýlov a dokonalej letnej atmosféry. Continue reading

Post Image

Jaromírom Nohavica na Lodenici 2018

marec, 19Lodenica

Fanúšikovia festivalu Lodenica sa konečne dočkali! Na obľúbenom festivale vystúpi česká folková legenda Jaromír Nohavica! Okrem ikony českého pesničkárstva ohlásili organizátori aj ďalšieho účinkujúceho – skupinu Continue reading

CLOSE